• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

4 kịch bản cho Biển Đông (Kỳ 2)

Lịch sử đầy rãy các sự kiện cho thấy Trung Quốc không muốn Việt Nam hoàn thành sự nghiệp giải phóng và giành độc lập thống nhất đất nước.

 

 

4 kịch bản cho Biển Đông (kỳ 1)

Trước khi trình bày với độc giả về các kịch bản có thể xảy ra trên Biển Đông trong thời gian tới, chúng tôi xin điểm những nét chính về tình hình của Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, để từ đó nêu ra những kiến giải của mình.