Wednesday, November 29, 2023
Trang chủĐiểm tinĐảng CSVN bàn về nhân sự khóa tới

Đảng CSVN bàn về nhân sự khóa tới

Sáng 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc Hội nghị lần thứ 12; dự kiến làm việc đến hết 11/10.

Hội nghị lần này, Trung ương bàn về các nội dung: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề để Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định.

Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế – xã hội

Năm 2015 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2010-2015 và năm 2016 là năm mở đầu kế hoạch 5 năm 2016-2020. Việc đánh giá đúng thực trạng kinh tế – xã hội đất nước từ đầu năm đến nay, dự báo cả năm 2015 sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục cập nhật, đánh giá chuẩn xác và tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội do Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết Trung ương đã đề ra.

Trên cơ sở đó xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, tạo đà và bảo đảm cho việc hòan thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2010-2020.

Tổng Bí thư đề nghị: Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình kinh tế – xã hội nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2015;

Chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Tập trung đánh giá, thống nhất nhận định về độ vững chắc của ổn định kinh tế vĩ mô, chất lượng tăng trưởng, tính bền vững trong phát triển kinh tế – xã hội;

Tình hình cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là cho hoạt động của các doanh nghiệp trong nước và khu vực nông nghiệp;

Kết quả triển khai thực hiện các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trước hết là cơ cấu lại đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và hệ thống các ngân hàng thương mại;

Tình hình phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần chú ý phân tích, đánh giá tác động của những diễn biến bất thường trên thế giới và trong khu vực đối với kinh tế – xã hội nước ta, đặc biệt là tác động của tình hình kinh tế thế giới chậm phục hồi, kinh tế nhiều nước lớn gặp khó khăn và sự sụt giảm mạnh giá dầu thô thế giới cũng như việc giảm giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc và đồng tiền nhiều nước khác.

Cần giải đáp thật đúng câu hỏi lớn được đặt ra hiện nay là “chúng ta đã thực sự tạo được tiền đề vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững hơn trong nửa cuối của quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020 chưa? Hiện đang còn những hạn chế, yếu kém, chủ quan nào cần tiếp tục nỗ lực sửa chữa, khắc phục?”.

Tổng Bí thư yêu cầu Trung ương cũng cần đề ra mục tiêu tổng quát, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về chất, có tính đột phá cho phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, cho ý kiến về những đề xuất, kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về các cân đối lớn của nền kinh tế; đổi mới việc phân bổ vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn phù hợp với Luật Đầu tư công mới được ban hành; về thu – chi, bội chi ngân sách nhà nước; về định mức và thời hạn phát hành trái phiếu chính phủ; về chủ trương dùng một phần tiền thu được từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để đầu tư vào một số công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội quan trọng và xây dựng nông thôn mới.

Nghiên cứu kỹ các phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Tổng Bí thư cho biết, Tiểu ban Nhân sự đã thành lập 168 tổ công tác theo dõi, nắm tình hình và chứng kiến việc giới thiệu nhân sự ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đầu tháng 7/2015, đã có 63 tỉnh, thành phố và 162 ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương thực hiện xong việc giới thiệu nhân sự vòng 1.

Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu vòng 1 và cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nhân sự để giới thiệu vòng 2; về phương pháp, cách làm và việc triển khai thực hiện giới thiệu vòng 2.

Trong tháng 8/2015, tất cả các tỉnh, thành phố và ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự vòng 2.

Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự qua 2 vòng của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương bám sát Phương hướng và Quy trình công tác nhân sự, nghiên cứu kỹ các phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để thảo luận và đóng góp ý kiến.

Cũng tại hội nghị lần này, lần đầu tiên Bộ Chính trị trình Trung ương Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung nghiên cứu kỹ Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến, nhất là về đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII.

Tạo thống nhất cao trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là lần thứ 2 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về đổi mới tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cả đại biểu HĐND các cấp trong cùng một thời điểm, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật về bầu cử hiện hành.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề nêu trong Đề án và Tờ trình để có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chú ý phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử như: mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nói chung và đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; ngày bầu cử dự kiến…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đề nghị các đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin mới